Inleiding

De Telecommunicatiewet maakt dat iedere website de verplichting heeft om je te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor.

UPDATE: Waar gebruiken wij cookies voor?
We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons website verkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van jouw gebruik van hun services.

vvarticles.com gebruikt handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid én de financiering van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Deze cookieverklaring is van toepassing op vvarticles.com (www.vvarticles.com) en tot stand gekomen in een samenwerking met branchepartijen en toezichthouder ACM. De uitleg over cookies op de website(s) van de branchepartijen is zoveel mogelijk hetzelfde. De teksten zijn echter uiteraard aangepast aan het daadwerkelijke gebruik van cookies en daardoor zal niet op iedere website precies dezelfde tekst te vinden zijn.


Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert

Onze website gebruikt cookies voor:

 • het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven
 • het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
 • het mogelijk maken om te reageren op onze website

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van een derde partij hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • het optimaliseren van de website

Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media

De artikelen en video’s die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat:

 • ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. vvarticles.com heeft daar geen invloed op.

Cookies om advertenties te kunnen tonen

Onze website laat je advertenties zien. Deze advertenties zijn voor ons een noodzakelijke bron van inkomsten, waarmee wij onze website financieren. Sommige advertenties (of videoboodschappen) maken gebruik van cookies. Deze advertenties worden door ons en/of derden op onze website geplaatst.

De cookies maken het mogelijk dat:

 • er kan worden bijgehouden welke advertenties je al hebt gezien om zo te voorkomen dat je steeds dezelfde te zien krijgt
 • er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de adverteerder
 • er kan worden bijgehouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie ten behoeve van afrekening met de adverteerder

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt zul je overigens nog steeds advertenties te zien krijgen. Er worden immers ook advertenties getoond die géén gebruik maken van cookies. Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld aangepast zijn aan de inhoud van de website. Je kunt dit soort inhoudsafhankelijke internetadvertenties vergelijken met reclame op televisie. Als je bijvoorbeeld een tv-programma over koken kijkt, zul je vaak in de bijbehorende reclameblokken een advertentie over kookproducten zien.

Cookies ten behoeve van gedragsafhankelijke inhoud van een webpagina

Ons doel is om bezoekers van onze website te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor hem of haar. Daarom proberen wij onze site zoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen. Dit doen we niet alleen via de inhoud van onze website, maar ook via de advertenties die worden getoond.

Om deze aanpassingen te kunnen maken, proberen wij op basis van onze websites die je bezoekt op internet een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses zonder een naar een persoon herleidbaar profiel op te bouwen. Op basis van deze interesses passen wij dan de inhoud en de advertenties op onze website aan voor verschillende groepen klanten. Zo kan je bijvoorbeeld op basis van je surfgedrag opgenomen worden in een bepaalde categorie, zoals ’mannen in de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar, getrouwd en kinderen met een interesse in sportwagens’. Deze groep krijgt vervolgens uiteraard andere advertenties te zien dan het segment ’vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar, ongetrouwd en interesse in reizen’.

Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden. De informatie over je huidige websitebezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit overigens niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op jouw interesses.

Deze cookies maken het mogelijk dat:

 • de websites je bezoek registreren om hiermee een inschatting te maken van je interesses
 • er kan worden nagegaan of je op een advertentie hebt geklikt
 • er informatie over je surfgedrag wordt doorgegeven aan andere websites
 • er gebruik gemaakt wordt van diensten van derde partijen om advertenties aan je te kunnen tonen
 • er op basis van jouw social media gebruik interessantere advertenties worden getoond

Overige / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Browser instellingen zelf aanpassen

Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en worden vaker herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

Internet Explorer | Google Chrome | Firefox | Safari | Opera

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

ENGLISH:

preface
The Telecommunications Act means that every website has the obligation to inform you about the use of cookies. Permission must also be requested for the specific use of cookies. We realize that this can be difficult and even customer-unfriendly. In advance our apologies.

UPDATE: What do we use cookies for?
We use cookies to personalize content and advertisements, to provide features for social media and to analyze our website traffic. We also share information about your use of our site with our partners for social media, advertising and analysis. These partners may combine this information with other information that you have provided to them or that they have collected based on your use of their services.

vvarticles.com uses useful and useful techniques that increase ease of use and make the site as interesting as possible for every visitor. Well-known examples of these types of techniques are cookies and scripts (hereinafter referred to as “cookies”). Cookies can be used by website owners or third parties – advertisers for example – who communicate via the website you visit.

The use of cookies is safe. No personal information, such as a telephone number or an e-mail address, can be derived from cookies. As a result, cookies can not be used for e-mail and telemarketing campaigns.

We think it is very important that you know which cookies our website uses and for what purposes they are used. We want to guarantee both your privacy and the user-friendliness and the financing of our website as much as possible. Below you can read more about the cookies that are used by and through our website and for what purposes.

This cookie statement applies to vvarticles.com (www.vvarticles.com) and came into being in collaboration with industry parties and regulator ACM. The explanation about cookies on the website (s) of the industry parties is as much as possible the same. The texts are, of course, adapted to the actual use of cookies and therefore not exactly the same text can be found on every website.

Cookies that ensure that the website functions properly
Our website uses cookies for:

reading your browser settings in order to optimally display our website on your screen
offering the possibility to save log-in data so that you do not have to enter it every time
make it possible to respond to our website
Cookies with which we can measure the use of the website
In order to determine which parts of the website are most interesting for our visitors, we continuously try to measure with the help of the software of a third party how many visitors come to our website and what is viewed the most. We use cookies for this.

Statistics are generated from the information we collect. These statistics give us insight into how often our web page is visited, where exactly visitors spend the most time, and so on. This enables us to make the structure, navigation and content of the website as user-friendly as possible for you. We do not reduce the statistics and other reports to persons.

We use cookies for:

tracking the number of visitors on our web pages
keeping track of the amount of time each visitor spends on our web pages
determining the order in which a visitor visits the various pages of our website
assessing which parts of our site need adjustment
optimizing the website
Cookies to share the content of our website via social media
The articles and videos you view on our website can be shared via buttons via social media. The functioning of these buttons uses social media cookies from the social media parties, so that they recognize you the moment you want to share an article or video.

These cookies therefore make it possible that:

logged-in users of selected social media can share certain content from our website directly
For the cookies that the social media parties place and the possible data they collect, we refer to the statements that these parties provide on their own websites; see the links below. Note that these statements can change regularly. vvarticles.com has no influence on that.

Cookies to show ads
Our website shows your ads. These ads are a necessary source of income for us, with which we finance our website. Some advertisements (or video messages) use cookies. These advertisements are placed on our website by us and / or third parties.

The cookies allow that:

You can keep track of which advertisements you have already seen to prevent you from seeing the same thing
it is possible to keep track of how many visitors click on the advertisement for settlement with the advertiser
it is possible to keep track of how many orders take place via the advertisement for settlement with the advertiser
If such cookies are not used you will still see advertisements. After all, advertisements are shown that do not use cookies. These advertisements can, for example, be adapted to the content of the website. You can compare this type of content-dependent internet advertising with advertising on television. For example, if you watch a TV program about cooking, you will often see an advertisement about cooking products in the corresponding advertising blocks.

COOKIES FOR THE BENEFIT OF CONDUCT DEPENDENT CONTENT OF A WEB PAGE
Our goal is to provide visitors of our website with information that is as relevant as possible for them. That is why we try to adapt our site to every visitor as much as possible. We do this not only through the content of our website, but also through the advertisements that are shown.

To be able to make these adjustments, we try to get a picture of your probable interests based on our websites that you visit on the internet without building up a profile that can be traced back to a person. Based on these interests, we adapt the content and advertisements on our website for different groups of customers. For example, based on your surfing behavior, you can be included in a certain category, such as ‘men in the age group 30 to 45, married and children with an interest in sports cars’. This group then naturally sees other advertisements than the segment ‘woman, age category 20 to 30 years, unmarried and interested in traveling’.

Third parties who place cookies via our website can also try to find your interests in this way. The information about your current website visit can in that case be combined with information from previous visits to websites other than ours.

If such cookies are not used, this does not mean that you will no longer see ads on our site. In that case, the ads are no longer tailored to your interests.

These cookies enable:

the websites register your visit to make an estimate of your interests
it can be checked whether you have clicked on an advertisement
information about your surfing behavior is passed on to other websites
use is made of services from third parties to be able to show advertisements to you
more interesting advertisements will be shown based on your social media usage
OTHER / UNFORESEEN COOKIES
Because of the way in which the internet and websites work, it may be that we do not always have insight into the cookies that third parties place via our website. This is especially the case if our web pages contain so-called embedded elements; these are texts, documents, pictures or films that are stored with another party, but which are shown on, in or via our website.

Should you encounter cookies on this website that fall into this category and that we have not mentioned above, please let us know. Or contact the third party directly and ask which cookies they put, what the reason is, what the lifespan of the cookie is and how they have guaranteed your privacy.

BROWSER ADJUSTMENTS YOURSELF
If you do not want websites to place cookies on your computer, you can adjust your browser settings so that you get a warning before cookies are placed. You can also adjust the settings so that your browser refuses all cookies or only cookies from third parties. You can also delete your cookies that have already been placed. Note that you must adjust the settings separately for each browser and computer you use.

Be aware that if you do not want cookies, we can no longer guarantee that our website is working properly. It is possible that some functions of the site are lost or even that you can not see certain websites at all. In addition, refusing cookies does not mean that you will no longer see advertisements. The ads are then no longer tailored to your interests and are repeated more often.

How you can adjust your settings differs per browser. If necessary, consult the help function of your browser, or click on one of the links below to go directly to the manual of your browser.

Internet Explorer Google Chrome | Firefox | Safari | Opera

Final remarks
We will have to adjust these statements from time to time, because, for example, our website or the rules surrounding cookies change. We may change the content of the statements and the cookies included in the lists always and without prior notice. You can consult this web page for the latest version.